Bakker Immobilien GmbH

Unser aktuelles Objekt!


Carré am Friedrichstor
Bayreuth, Carré am Friedrichstor

Moderne Architektur mit historischem Bezugwww.bakker-projektentwicklung.de